East Meets West Music

Ravi Shankar

Ravi Shankar Centre’s Festival of Indian Music & Dance 2016

The Ravi Shankar Centre in New Delhi India proudly presents its Festival of Classical Indian Music & Dance, February 4th – 7th, 2016.  As a celebration of the Maestro for his 96th birth anniversary and as a dedication to his dear friend George Harrison on his 76th birth anniversary, the Festival features stars of the Indian Classical world including Akram Khan, Hankim Sethi, Vinod Lele, Sarit Das, Murad Ali, Paromita Mukherjee, Apurba Mukherjee, Bharat Bhushan Goswami, Rishi Shankar Upadhyay, Prakash Kumar Rout, Rashi Niyazi, Deep Dharmadhikari, VSK Chakrapani, MV Chandersekhar, Akhilesh Bhatt, Mahavir Gangani, Amjad Ali, and Salim Kumar. To RSVP: call 26877242/3 or 950760096 Venue:…

Read More »